zapomenute heslo registrace přihlašovací jméno: přihlašovací jméno:

Toaletni kreslo Standard Modern Russka

Toaletni kreslo Standard Modern Russka

Toaletn� k�eslo Standard Modern - zvy�uje Va�i sob�sta�nost p�i pou��v�n� toalety a usnad�uje prov�d�n� s t�m spojen�ch hygienick�ch opat�en� zvl�t� proto, �e kompenzuje nedostate�nou nebo chyb�j�c� funkci pohybov�ho apar�tu a sv�rac�ho svalstva.Toalen� k�eslo je vhodn� pro pacienty s maxim�ln� t�lesnou hmotnost� 130 kg. D�ky sv� �irok� a hlubok� sedac� plo�e V�m tento standardn� model poskytuje optim�ln� pohodl� p�i sezen�. Konstrukce z ocelov�ch trubek zaru�uje stabilitu. Op�radlo, op�rky na ruce, sedadlo a poklop jsou vypolstrov�ny m�kkou p�novou hmotou, pota�eny ko�enkou a p�iva�eny, co� zabra�uje proniknut� vlhkosti.Celkov� v��ka: 83 cm, celkov� hmostnost: 6 kg, v��ka sedadla: 48 cm, ���ka sedadla: 51 cm, hloubka sedadla:40 cm, v��ka op�radla: 35 cm, tlou��ka polstrov�n� sedadla: 3,5 cm , max.hmotnost u�ivatele: 130 kg

17500400 - Toaletni kreslo Standard Modern Russka Cena: 2590,-Kč